Znak sprawy: ZP-156/07/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kriogeniczna stacja do pomiarów ostrzowych

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-161/11/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 18 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00- 14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 - umowa

Załącznik nr 7 – plik ESPD (format pdf)

Załącznik nr 7 – plik ESPD (format xml)

Klucz publiczny

Znak sprawy: ZP-160/10/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 - umowa

Załącznik nr 7 – plik ESPD (format pdf)

Załącznik nr 7 – plik ESPD (format xml)

Klucz publiczny

Znak sprawy: ZP-159/09/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa aparatury do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i gęstości z funkcją pomiaru chemisorpcji wraz z jednostkami sterującymi oraz instalacją do gazów analitycznych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-156/07/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kriogeniczna stacja do pomiarów ostrzowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Plik ESPD (pdf)

Plik ESPD (xml)

Klucz publiczny

Znak sprawy: ZP-152/05/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Spektrometr próżniowy FT-IR

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-159/09/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa aparatury do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i gęstości z funkcją pomiaru chemisorpcji wraz z jednostkami sterującymi oraz instalacją do gazów analitycznych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik w wersji edytowalnej

Załącznik nr 6 (pdf)

Załącznik nr 6 (xml)

Klucz publiczny

Znak sprawy: ZP-152/05/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Spektrometr próżniowy FT-IR

 Wydany został komunikat:

Wyjaśnienie Treści SIWZ

Znak sprawy: ZP-157/08/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Stworzenie Clean-Room w ramach adaptacji pomieszczeń Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-157/08/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Stworzenie Clean-Room w ramach adaptacji pomieszczeń Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

Wydany został komunikat:

Wyjaśnienie Treści SIWZ