Print
Znak sprawy: ZP-197/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 4

Komora dźwiękoszczelna - Rysunek 1

Komora dźwiękoszczelna - Rysunek 2

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)