Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść komunikatu