Znak sprawy: ZP-199/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia