Znak sprawy: ZP-211/07/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Projekt i wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia