Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX)