Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)