W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

zlecenia usługi na projekt i wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych.

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 14.08.2020.