Znak sprawy: ZP-163/11/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego mikroskopu metalograficznego z pełnym oprzyrządowaniem na potrzeby Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych CENTERA.

Informacja z otwarcia ofert