Znak sprawy: ZP-174/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Oscyloskop Cyfrowy z Próbkowaniem w Czasie Rzeczywistym (ang. Digital Real-Time Oscilloscope)

Informacja z otwarcia ofert