Znak sprawy: ZP-198/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z próbkowaniem w czasie rzeczywistym (ang. digital real-time oscilloscope)

Informacja z otwarcia ofert