Znak sprawy: ZP-206/10/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie pełnych pakietów badań biokompatybilności zgodnie z załącznikiem A normy ISO 10993-1 lub równoważna z uwzględnieniem części 22 normy ISO 10993 lub równoważna dla 2 potencjalnych wyrobów medycznych implantowanych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór umowy

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)