Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Pozostałe załączniki w ersji edytowalnej